REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego ptylek.eu jest Galeria Ptylek Justyna Estkowska, Zacisze 1/3, 64-211 Obra, NIP: 888-170-89-95, REGON: 411148575, zwana dalej Sprzedającym.

2. Sklep internetowy ptylek.eu to internetowa galeria obrazów drukowanych i ręcznie malowanych oraz innych przedmiotów sztuki użytkowej, przedstawionych jako oferta na stronach ptylek.eu.

3. Sprzedaż jest prowadzona zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

4. Każdy użytkownik Internetu ma dostęp do informacji handlowych oraz do niniejszego Regulaminu.

5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

KUPUJĄCY

 

1. Ze sklepu mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani.

2. Kupującym i Użytkownikiem sklepu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która:

• zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała go,

• poprawnie wypełniła formularz zamówienia i złożyła zamówienie. Składający zamówienie jest zobowiązany do podania pełnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych i teleadresowych.

 

CENY

 

1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT.

3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen.

 

ZAKUPY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 

1. Sposób składania i realizacji zamówień w sklepie został określony w zakładce Jak kupować?

2. Sposoby płatności zostały określone w zakładce Sposoby płatności.

3. Koszty, terminy i sposoby dostawy zostały określone w zakładce Czas i koszty dostawy.

4. Zasady zamawiania i przyjmowania do realizacji obrazów drukowanych ze zdjęć własnych Kupującego zostały określone w zakładce Obraz z Twojego zdjęcia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia:

• bez podania przyczyny,

• w przypadku, kiedy zdjęcie dostarczone przez Kupującego jest w zbyt małej rozdzielczości,

• niezgodnego z zasadami galerii (określonymi w zakładce Obraz z Twojego zdjęcia).

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, produkty kupione przez Internet podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Szczegółowe informacje odnośnie przyjmowania zwrotów zostały określone w zakładce Zwroty.

2. Sposób składania i proces rozpatrywania reklamacji zakupionych produktów został określony w zakładce Reklamacje produktów.

3. Sposób składania i proces rozpatrywania reklamacji usługi kurierskiej został określony w zakładce Reklamacje usługi kurierskiej.

4. Przesyłki są objęte ubezpieczeniem przez firmę kurierską, z usług której korzysta Sprzedający.

5. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności osoby (kuriera), która ją dostarczyła. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu lub jego niezgodności z zamówieniem Kupujący i kurier (osoba dostarczająca przesyłkę) mają obowiązek spisać protokół reklamacyjny i dostarczyć go na adres e-mail galeria@ptylek.eu.

 

REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 

1. Konto Użytkownika to przestrzeń w serwisie dostępna dla Kupującego i posiadająca unikalny login do tego konta i zaszyfrowane hasło.

2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

3. Rejestracji w postaci utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Osoba rejestrująca konto zobowiązana jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych lub danych firmy, którą reprezentuje. Kupujący, który jest osobą fizyczną, dokonuje rejestracji osobiście. Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej rejestruje osoba, która posiada pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu i została wymieniona w dokumentach rejestracyjnych.

5. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania rejestracji w serwisie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail w celu jego weryfikacji.

6. Każdy zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje personalne podane podczas rejestracji konta, tj. za ich treść zgodną z prawdą, jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego hasła dostępu do konta, a także za dalsze czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI, POUFNOŚĆ DANYCH I PLIKI COOKIES

 

1. Poprzez akceptację Regulaminu i złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę danych osobowych niezbędnych do realizacji i rozliczania zamówień, a marketingowych i do kontaktowania się z Kupującym.

2. Podane przez Kupującego dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie

na przetwarzanie także do celów z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności. Sprzedający chroni prywatność i dane osobowe wszystkich Kupujących przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym. Niedopuszczalne jest ich przetwarzanie z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Każdy Kupujący ma prawo wglądu i modyfikowania swoich danych osobowych poprzez naniesienie zmian w swoim Koncie Użytkownika bądź poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.

4. Dane Kupujących mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Sklep internetowy ptylek.eu wykorzystuje PLIKI COOKIES zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz zabezpieczeniem poprawności dokonywania transakcji.

 

PRAWA DO SERWISU I ZNAKÓW GRAFICZNYCH

 

1. Autorskie prawa majątkowe do tekstów oraz elementów graficznych znajdujących się na stronie sklepu, w tym do logo, zdjęć, ilustracji i innych elementów graficznych, a także prawa własności przemysłowej, w tym prawa do rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w sklepie, przysługują Sprzedającemu oraz osobom i podmiotom, do których prawnie należą. Zabronione jest ich kopiowanie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego lub ich prawnych właścicieli.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia.

 

Regulamin obowiązuje od: 19.11.2014 r.

 

Kontakt

 

Dane firmy

 

Galeria Ptylek Justyna Estkowska

Zacisze 1/3, 64-211 Obra

NI P: 888-170-89-95, REGON: 411148575

 

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

 

Justyna Estkowska

tel. 500 280 686 e-mail: galeria@ptylek.eu